Vítajte na stránke Prírucky.eu

Prírucky.eu

Po dlhoročných skúsenostiach so zavádzaním systémov bezpečnosti potravín Vám ponúkame možnosť interaktívnej komunikácie cez túto stránku. Uvedeným spôsobom sa dostanete k potrebným informáciám o efektívnom a účinnom zavedení správnej hygienickej praxe, správnej výrobnej praxe a systému HACCP.


Všetky práva sú vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani akýmkoľvek spôsobom rozširovať ( elektronicky, mechanicky, fotograficky ani inak ). Publikácia je chránená medzinárodnými zákonmi o autorskom práve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany POTRAVINFORM Inšpekcia s.r.o. Košice je zakázaný akýkoľvek druh neoprávneného používania a taký je predmetom potrestania podľa zákona. Toto sa tiež vzťahuje na reprodukciu pomocou fotokopírovacích prístrojov, na zahrnutie do elektronickej bázy dát alebo na reprodukciu na CD-Rom.

Copyright © 2011 POTRAVINFORM Inšpekcia s.r.o. Košice


Používajte len schválenú príručku správnej praxe pre zariadenia spoločného stravovania !!!